STATUT

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO


Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i prawa Stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, nazywane w dalszym ciagu "Klub" i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Klubu jest Diecezja Radomska a siedzibą Klubu jest miasto Radom

§ 3

Klub posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem:

KLUB
INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w RADOMIU
Stowarzyszenie zarejestrowane

§ 4

Klub używa Sztandaru poświęconego w Radomiu dnia 4 czerwca 1991 r. przez Papieża Jana Pawła II

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 5

Klub jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymskokatolickiego, którzy zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego mają na celu:

 1. Pracę intelektualną i moralną dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego obowiązków indywidualnych i społecznych,
 2. Pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i szerzenia kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej,
 3. Przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym takim jak: chuliganstwo, alkoholizm, rozwydrzenie obyczajowe, nieuczciwość w pracy, kradzież mienia publicznego, itp.

§ 6

Powyższe cele Klub realizuje przez:

 1. Organizowanie spotkań otwartych,
 2. Organizowanie odczytów,
 3. Organizowanie zebrań dyskusyjnych,
 4. Organizowanie imprez artystycznych,
 5. Organizowanie pomocy charytatywnej,
 6. Prowadzenie czytelni czasopism i biblioteki,
 7. Organizowanie publikacji i wydawnictw,
 8. Współpracę z innymi organizacjami religijnymi i społecznymi.

Rozdział III

§ 7

Klub ma trzy rodzaje członkowstwa:

 1. Członkowie honorowi,
 2. Członkowie zwyczajni,
 3. Członkowie wspierajacy,

§ 8

Honorowe członkowstwo nadaje Zarząd Klubu uchwałą Walnego Zebrania Członków zwykłą większością głosów. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie deklaracji złożonej do Zarządu Klubu, który w tej sprawie podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów. Przyjęcie w poczet członków wspierających nastepuje na podstawie decyzji Zarządu Klubu.

§ 9

Członek honorowy ma prawo:

 1. Reprezentowania Klubu na zewnątrz,
 2. Brania udziału w działalności Klubu.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu oraz realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do Zarządu Klubu,
 2. Brania udziału w działalności Klubu.

§ 10

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Realizowania światopoglądu katolickiego,
 2. Ścisłego przestrzegania Statutu, stosownie do uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Klubu,
 3. Brania czynnego udziału w działalności Klubu i realizowania celów Klubu,
 4. Regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 11

Członek wspierający ma prawo głosu doradczego w pracach organów statutowych Klubu.

§ 12

Członek wspierający Klubu ma obowiązek:

 1. Realizowania światopoglądu katolickiego,
 2. Ścisłego przestrzegania Statutu,
 3. Regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 13

Za nieprzestrzeganie Statutu, Zarząd Klubu ma prawo udzielenia członkowi upomnienia, względnie może członka wykluczyć z Klubu.

§ 14

Przynależność do Klubu ustaje z chwilą:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,
 2. Skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez 6 miesięcy,
 3. Wykluczenie z Klubu w trybie § 13 Statutu Klubu Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 15

Władzą Klubu jest: Walne Zebranie Członków, Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna.

§ 16

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Klubu rocznego sprawozdania,
 3. Ustalanie wytycznych programowych działalności Klubu,
 4. Rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Klubu,
 6. Uchwalenie Statutu oraz jego zmiany,
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
 8. Podejmowanie uchwały we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swą szczególną wagę wymagają przejawu woli całego Klubu,
 9. Uchwalanie budżetu,
 10. Uchwalanie regulaminów Klubu,
 11. Ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.

§ 17

Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w I terminie, przy udziale co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu. Wprowadza się również możliwość podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków w II terminie tego samego dnia po 30 min. od upływu I-go terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków zwyczajnych zwołuje Zarząd Klubu raz w roku kalendarzowym i podejmuje porządek obrad w terminie co najmniej 14 dni przed jego zwołaniem. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu, Komisję Rewizyjną z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Klubu. Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu i rozwiązania Klubu, które wymagają większości 2/3 głosów.

§ 18

Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz do roku z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed zebraniem. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarządu Klubu, z własnej inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub na życzenie 1/3 członków zwyczajnych.

§ 19

Zarząd Klubu:

 1. Prowadzi obsługę finansowo-księgową Klubu zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 2. Kieruje jego pracą,
 3. Reprezentuje Klub na zewnątrz,
 4. Ponosi odpowiedzialność za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków Klubu.

§ 20

Zarząd Klubu składa się z 5 - 7 członków zwyczajnych z wyboru. Zarząd Klubu ma prawo uzupełnienia do swego grona nowych członków w ilości nie większej jak 2/5 ogólnej liczby wybranych członków Zarządu.

§ 21

Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 22

Zarząd Klubu wybierany jest wraz z Komisją Rewizyjną na dwa lata.

§ 23

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 24

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej jak raz na dwa miesiące.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy w szczególności:

 1. Wybór Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika,
 2. Kooptowanie nowych członków Zarządu Klubu,
 3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,
 4. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn,
 5. Kierowanie w oparciu o ustalone plany działalnością Klubu,
 6. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 7. Opracowywanie planu działalności, sprawozdań, itp.,
 8. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Klubu w granicach określonych budżetem, funduszami dodatkowymi i specjalnymi oraz dokonywanie niezbędnych zmian budżetowych w granicach obowiązujących przepisów,
 9. Zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw,
 10. Reprezentacja Klubu

§ 26

Do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest łączne współdziałanie Prezesa ze skarbnikiem lub na podstawie upoważnienia z innym członkiem Zarządu podjętego w trybie § 27.

§ 27

Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych.

§ 28

Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków zwyczajnych, wybranych na Walnym Zebraniu Członków jest organem kontrolującym działalność Klubu. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności organizacyjnej Klubu,
 2. Kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Klubu,
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Klubu i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

§ 29

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Klubu.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 30

Na majątek Klubu składają się ruchomości i fundusze. Majątek ten przeznaczony jest na realizowanie celów statutowych. Źródłem powstawania majątku Klubu są:

 1. Wpisowe i składki członkowskie,
 2. Darowizny, subwencje, dotacje, itp. - (w tym od stowarzyszeń).

§ 31

Wpisowe oraz składki członkowskie członkowie regulują do końca roku kalendarzowego.

§ 32

Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Klubu jest rok kalendarzowy.

§ 33

Zarząd Klubu w miarę potrzeby może zatrudnić personel pomocniczy.

Rozdział VI

Rozwiązanie Klubu

§ 34

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Zwyczajnego, względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, przy kwalifikowanej większości głosów zgodnie z § 17 niniejszego Statutu. W przypadku rozwiązania Klubu majątek Klubu przekazuje się Kościołowi Katolickiemu Diecezji Radomskiej.

Rozdział VII

§ 35

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.