KLUB
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 RADOM


 

Śp. BISKUP EDWARD MATERSKI
PIERWSZY BISKUP RADOMSKI
Honorowy Członek KIK
1923 — 2011

Biskup Edward Materski urodził się 6 stycznia 1923 roku w Wilnie. Studia seminaryjne, początkowo rozpoczęte (na kompletach) w Warszawie od 1942 r. kontynuował w Seminarium Duchownym w Kielcach. 20 kwietnia 1947 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako wikariusz i prefekt w Chmielniku, Kielcach i Kurzelowie. W tym czasie rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1953 r., uzyskując tytuł magistra teologii. Następnie kontynuował studia w ATK w Warszawie, uzyskując w 1955 r. stopień doktora teologii. W 1956 r. został wizytatorem diecezjalnym katechizacji oraz profesorem katechetyki w Seminarium Duchownym w Kielcach. W tym okresie zainicjował wakacyjne kursy katechetyczne oraz współdziałał w powstawaniu licznych pomocy dla katechetów i dla uczniów. Poza tym organizował comiesięczne zjazdy katechetów diecezji, dni skupienia dla katechetów świeckich, cykle konferencji dla nauczycieli i młodzieży szkół pomaturalnych, obozy wędrowne dla katechetów świeckich i młodzieży akademickiej. Od 1966 r. wykładał katechetykę i prowadził ćwiczenia katechetyczne na KUL.
W 1968 r. papież Paweł VI mianował ks. E. Materskiego biskupem pomocniczym kieleckim. Sakrę biskupią otrzymał w katedrze kieleckiej 22 grudnia 1968 r. Chociaż formalnie członkiem Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski został dopiero w 1969 r., to jednak już od 1958 r. współdziałał z Komisją na różnych odcinkach. W ramach Konferencji Episkopatu Polski sprawował szereg funkcji.Był w składzie podkomisji zajmującej się problemem "wychowania religijnego w rodzinie". Przez wiele lat przewodniczył Podkomisji ds. Katechetek i Katechetów. Był przewodniczącym Komisji ds. Powołań, długoletnim członkiem Komisji Katechetycznej, a następnie jej przewodniczącym, a także członkiem Komisji ds. KUL. W 1971 r. bp E. Materski był delegatem na Międzynarodowy Kongres Katechetyczny w Rzymie, w 1977 r. członkiem delegacji Episkopatu Polski na Synod Biskupów w Rzymie, poświęcony katechizacji. Od momentu powrotu katechezy do szkoły w 1990 r. aż do 2001 r. prowadził lekcje religii w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Radomiu.
28 marca 1981 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II ordynariuszem diecezji sandomierskiej, przemianowanej w 1984 r. na diecezję sandomiersko-radomską. 25 marca 1992 r. został mianowany biskupem ordynariuszem nowo utworzonej diecezji radomskiej. Funkcję tę pełnił do 28 czerwca 1999 r. W dniu 25.04.1996 r. nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radomia. Utworzył 135 nowych parafii. Był budowniczym seminarium Duchownego w Radomiu. Należy zauważyć, że w ramach wielorakiej posługi oraz aktywności duszpasterskiej i społecznej biskupa Materskiego mieściło się także jego zaangażowanie w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu. Brał aktywny udział w zdecydowanej większości spotkań. 29 lipca 2007 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za udział w Powstaniu Warszawskim, który w 2008 r. przekazał w darze dla sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej.
Biskup Edward Materski zmarł 24 marca 2012 r. w Radomiu. Jest pochowany na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu.


Wspomnienie Klubu Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
o śp. Ks. Biskupie Edwardzie Materskim

Słowa pożegnania Biskupa Edwarda Materskiego wypowiedziane przez Jana Rejczaka podczas modlitewnego czuwania wspólnoty KIK-u przy trumnie śp. Biskupa Edwarda.