Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem Klubu zgodnie ze statutem jest:

  • praca intelektualna i moralna dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego obowiązków indywidualnych i społecznych,
  • praca w zakresie tworzenia, pogłebiania i szerzenia kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej,
  • przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym takim jak: chuligaństwo, alkoholizm, rozwydrzenie obyczajowe, nieuczciwość w pracy, kradzieże mienia publicznego, itp.

Cele Klubu są realizowane przez stworzenie możliwości pracy intelektualnej i wychowawczej za pomocą organizowania: zebrań otwartych, odczytów, zebrań dyskusyjnych, imprez artystycznych, publikacji i wydawnictw, pomocy charytatywnej oraz współpracy z innymi organizacjami religijnymi i społecznymi.

Klub powstał na wiosnę 1981 r. w oparciu o grupy absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego, skupionych wokół Ks. Infułata Jerzego Banaśkiewicza. Siedzibą Klubu jest lokal przy ulicy Sienkiewicza 13, udostępniony przez Parafię Katedry Radomskiej.
Pierwszym prezesem Klubu był ś.p. mgr Jan Kurbiel, znany profesor matematyki radomskich szkół średnich a następnie ś.p. mec. Marian Grajewski.

Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco:

Jan Rejczak- prezes
Leszek Wianowski- wiceprezes
Urszula Wolszczak-Paluch- sekretarz
Janusz Kot- skarbnik
Józef Deja- członek zarządu
Krzysztof Starnawski- członek zarządu
Stanisław Zubek- członek zarządu

Kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu jest ks.Prałat Edward Poniewierski

W chwili obecnej Klub liczy 52 członków oraz 4 członków honorowych:  Ks. Biskup Senior Edward Materski, Tadeusz Nowak, Stanisława Sznewall oraz Zenon Wasilewski. Szczególne podziękowania zarząd Klubu wyraża dla Honorowego Członka Ks. Biskupa Seniora Edwarda Materskiego, za Jego uczestnictwo w spotkaniach środowych oraz wsparcie duchowe. We wniosku o nadanie "honorowego członkowstwa" dla Ks. Biskupa Edwarda Materskiego z dnia 24 października 1984 r., czytamy m.in.:
"Klub nasz ma wielu przyjaciół, którzy nie są jego członkami, ale swoją postawą, sympatią i pomocą przyczyniają się do rozwoju naszej organizacji. Wśród tych przyjaciół szczególne wyrazy wdzięczności żywimy do Jego Ekscelencji ks. Biskupa Edwarda Materskiego, Powstańca Warszawskiego, który Sakrę biskupią otrzymał z rąk Prymasa Tysiąclecia."
Członkowie radomskiego KIK-u byli inicjatorami powołania Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej, który wyłonił pierwszych posłów i senatorów RP; wielu członków Klubu objęło po wyborach funkcje społeczne i polityczne w administacji rządowej (m.in. Wojewodą Radomskim został Jan Rejczak) i samorządowej.
W okresie dotychczasowej działalności Klub wystosował wiele apeli i zajmował stanowiska w ważnych sprawach społecznych.
Klub włącza się także w uroczystości kościelne, m.in. członkowie KIK-u przygotowują III ołtarz na trasie procesji w Oktawie Bożego Ciała. Dwa razy w roku - 28 maja w rocznicę śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 3 sierpnia w dzień Jego urodzin - członkowie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczą we mszy św. w kościele p.w. Św. Stefana, podczas której modlimy się w intencji beatyfikacji Sługi Bożego, patrona naszego Klubu.
W okresie Bożego Narodzenia Klub organizuje spotkanie opłatkowe, a w okresie Wielkanocnym dzielenie się jajkiem. Spotkania te organizowane są wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej.
Program Klubu udostępniany jest w gablocie ogłoszeniowej przy ul. Sienkiewicza 13, wywieszany na tablicach ogłoszeniowych kościołów radomskich oraz przedstawiany w katolickim radiu Plus.

Przykład Klubu został wykorzystany do napisania pracy magisterskiej pt. "Społeczno-wychowawcze i formacyjne funkcje Klubu Inteligencji Katolickiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu". Praca ta została napisana i obroniona przez p. Justynę Dygas, pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss w roku 2000 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.


Opracował: Józef Deja